කැටි වියළි ආහාර වට්ටෝරු ඉහළින්ම අගය

ජීවිත රක්ෂණ නිෂ්පාදන ඉහළින්ම අගය

ජීවිත රක්ෂණ නිෂ්පාදන ඉහළින්ම අගය

Eating well is something more people are trying to do today. ඔබ සෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර අනුභව කිරීමට අවශ්ය පමණින් ඔබ වැඩි කාලයක් තියෙනවා ඉන් අදහස් කරන්නේ නැහැ. ඔබ රාත්රී ආහාරය අදහස් සොයමින් සොයා, සෑම විටම සෞඛ්ය සම්පන්න බව ඉක්මන් වට්ටෝරු ඇතුළත් වනු ඇත. It is easy to find dishes that you will want to make repeatedly.

No matter what types of food you like to eat, you can find meal ideas that will suit your needs. Everything is available, from quick foods to get food on the table to healthy fruits, snacks etc. All you need to do is decide which ones you want to try first.

You can even find great dinner ideas for a vegetarian. There are so many good healthy foods to choose from; even meat lovers can choose to try these dishes from time to time. Even better, as many dishes include meats and proteins, corn meals, instant white rice potato chunks etc. giving a brief summary of what thrive products entail.

 • Mixed berries (strawberries, blueberries and raspberries)

Really, any fruit mixture that you can mix easily is excellent. These berries are good sources of fiber and antioxidants. For convenience, you can even buy large bags of frozen fruit and pick up the required portions in the morning and they should be ready to eat in the early afternoon.

 • Carrots dices

Carrots are a good source of fiber and vitamin A. The dressing on the light ranch is certainly not as healthy as eating carrots, but only a small amount provides that extra boost to make it lookflavorful” “. I’m going to the light ranch because, in my opinion, the fat-free ranch has a terrible tastejust keep it with 2 tablespoons or less.

 • Mixed berries (strawberries, blueberries and raspberries)

Really, any fruit mixture that you can mix easily is excellent. These berries are good sources of fiber and antioxidants. For convenience, you can even buy large bags of frozen fruit and pick up the required portions in the morning and they should be ready to eat in the early afternoon.

 

 • Green chili pepper

Green pepper is a good crunchy snack, providing a good source of fiber and some of the farmhouse sauce adds flavor without much negative impact. Just keep the sauce / sauce to 2 tablespoons or less.

The cucumber satisfies the crunchy urge and a good source of vitamins. Try a hummus with a little extra zing, like dill hummus, to satisfy the salty craving.

 • Scrambled egg mix

It is nature’s perfect food. Chicken eggs, which are commonly eaten by humans, are loaded with protein and choline, which are important in the production of essential amino acids. It contains several vitamins, such as vitamins A, B2, B6, B9 and B12, and minerals such as calcium, phosphorus and potassium. Egg yolk contains all vitamins A, D and E. When eggs are eaten raw, they provide the body with strength and energy.

 • Cereals

Grains such as rice, barley, wheat and corn are staple foods in many countries. They are classified as cereals and are the most important crop in the world, with very rich amounts of protein. Oats are a cereal very rich in protein. Oat meals are best served during breakfast as they provide enough energy for the day.

 • Nuts

Walnuts are generally healthy when raw. Many nuts are a good source of vitamin B2, E and contain traces of minerals like magnesium, phosphorus, copper and potassium. Raw nuts are mainly rich in protein, folic acid and fiber. Walnuts, if not cooked, are considered the healthiest, with twice as many antioxidants as other nuts.

 • පළතුරු

Fruits are very precious for humans because they are a source of water and good fibers. It is also a natural source of vitamin C. Most fruits are also rich in protein, including bananas, apples, melons, mangoes, peaches, oranges, cherries, jackfruit and olives. To enrich your body with protein, you can include these fruits in your diet. Chewing some of these fruits for snacks will also give you a healthy protein boost.

 • Leafy vegetables

Leafy vegetables are generally high in protein, low in fat and low in calories. They also contain vitamin C, lutein, carotenoids, folic acid and vitamin K. They are rich in calcium, iron and dietary fiber. High protein leafy vegetables include spinach, broccoli, kale and lettuce.

 • Milk mozzarella

Cookies will help satisfy this craving for carbohydrates. Whole grain cookies contain fiber and antioxidants. In addition to the benefits of vitamins and proteins in dairy products, cheese will keep you satisfied for longer and prevent you from eating more often.

 • Edamame

Edamame is a good source of fiber and protein. You should find them on the frozen food island of the supermarket. Thaw and peel a full sandwich bag and eat them as a snack. For a little more flavor, add a pinch of sea salt and shake it in the bag.

 • Almonds and raisins

It’s the perfect blend of sweet and crisp / salty. Almonds contain fat, but its good fat. Raisins are a good source of fiber. Try adding just a pinch of sea salt to add a little extra flavor to the almonds.

 • Shredded Monterey Cheese

Of course, this snack has many disadvantages (fat, cholesterol, sodium), but the quantities are low and the proteins will satisfy you longer to avoid future cravings. It’s a healthy snack compared to a bag of Doritos.

 • Fuji Apple slices

Apples are a good source of fiber and vitamin C. Try to keep the skin of the apple because it contains a lot of vitamin C. Peanut butter has a lot of proteins that keep it longer. Just keep no more than 1-2 tablespoons.

Ready to become a Thrive Life consultantසම්බන්ධ වීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න හෝ කොමිෂන් සභා ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට සහමුදල් ප්‍රතිලාභ මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඔබට අපගේ සාප්පුව ද මිලදී ගත හැකියසෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ පෝෂණීය ශීත කළ වියළි නිෂ්පාදන මෙහි ඇත නැතහොත් අපගේ මුල් පිටුව වෙත ආපසු ගොස් ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගැනීමෙන්වියළි ආහාර කැටි කරන්න.

අපි නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක් – සමෘද්ධිමත් උපදේශකයින් කොපමණ මුදලක් උපයනවාද?

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශනය නොකෙරේ. අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කර ඇත *